مراکز همکار مراکز همکار

لوگو نام مرکز همکار آدرس وب سایت شماره تماس
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا فتا- مرکز فوریت سایبری www.cyberpolice.ir

لیست شماره ها به تفکیک استان و شهر

021-81828242  

مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف https://cert.sharif.edu 021-6616665
021-6616667
مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیر کبیر https://apa.aut.ac.ir 021-66460308
مرکز آپا دانشگاه یزد http://cert.yazd.ac.ir 035-38212786
مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.nsec.ir 0313-3915336
مرکز آپا دانشگاه شیراز http://apa.shirazu.ac.ir 0711-6474280
مرکز آپا دانشگاه تبریز http://apa.tabrizu.ac.ir 041-33393759
مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد http://cert.um.ac.ir 051-38803331
051-38803205
051-38784177
مرکز آپا دانشگاه گیلان http://guilan.ac.ir/apa

013-33332806

09377369935

مرکز آپا دانشگاه گلستان http://cert.gu.ac.ir 017-32254167
مرکز آپا دانشگاه بیرجند http://cert.birjand.ac.ir 0561-2502205
مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان http://cert.usb.ac.ir 054-31136881
054-31136898
مرکز آپا دانشگاه قم http://apa.qom.ac.ir 021-66460308
مرکز آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (استان کرمان) http:// apa-kgut.ir 034-32225300
مرکز آپا دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir 061-33330072
مرکز آپا دانشگاه سمنان http://cert.semnan.ac.ir 023-33654311
مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی http://cert.uma.ac.ir 045-33517373
مركز آپا دانشگاه رازي استان كرمانشاه http://cert.razi.ac.ir

083-34273390

مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند http://iiscenter.ir 021-66166244
مرکز آپا دانشگاه مازندران http://cert.umz.ac.ir 011-35302903
مركز آپا دانشگاه خليج فارس بوشهر http:// pguapa.ir 077-37646160

مركز آپا دانشگاه بجنورد

(استان خراسان شمالي)

http://cert.ub.ac.ir 058-32284639
مركز آپا دانشگاه جهرم http://apa.jahrom.ac.ir  

07154344446

 مرکز آپا دانشگاه یاسوج http://cert.yu.ac.ir

074-31001110

     074-31001114

مرکز آپا دانشگاه  شهر کرد http://cert.sku.ac.ir 038-32324438
مرکز آپا دانشگاه اراک http://apa.araku.ac.ir 086-32622262

مرکز آپا دانشگاه

بین المللی امام خمینی قزوین

http://cert.ikiu.ac.ir 028- 33901119

مرکز آپا دانشگاه زنجان

http://cert.znu.ac.ir 024-33054210
مرکز آپا دانشگاه لرستان http://apa.lu.ac.ir 066-33120662
مرکز آپا دانشگاه هرمزگان http://cert.hormozgan.ac.ir 076- 33711025