بایگانی مرکز اسناد

 برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – عدم تغییر مولفه‌های مجموعه در حین استفاده از عبارت for بهبود یافته- قانون DCL02-J

برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – عدم تغییر مولفه‌های مجموعه در حین استفاده از عبارت for بهبود یافته- قانون DCL02-J

دومین موضوعی که در برنامه نویسی امن با زبان جاوا مورد توجه قرار می‌گیرد اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه است. در ادامه به سومین قانون (DCL02-J) ذیل این موضوع پرداخته خواهد شد.
قانون DCL02-J – عدم تغییر مولفه‌های مجموعه در حین استفاده از عبارت for بهبود یافته
عبارت for بهبود یافته برای تکرار(iteration) از طریق مجموعه‌ها و آرایه‌ها طراحی شده است.
مشخصات زبان جاوا (JLS) مثال زیر را برای عبارت for بهبود یافته ارائه کرده است:
قالب عبارت for بهبود یافته با عبارت for پایه‌ای یکی است

جهت مزالعه متن کامل سند به پیوست مراجعه نمائید

تاریخ انتشار سند: 1395/04/31