بایگانی مرکز اسناد

 ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی تلفن همراه (بخش اول)- برنامه ریزی (قسمت 2)

ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی تلفن همراه (بخش اول)- برنامه ریزی (قسمت 2)

ارزیابی برنامه های کاربردی برای مقابله با خطرات امنیتی
برنامه ریزی
سازمان ها باید اطمینان حاصل نمایند که برنامه های کاربردی از امنیت لازم برخوردار می باشند. رویه های ارزیابی برنامه های کاربردی باید شامل تست برنامه کاربردی باشد که نتیجه آن پذیرش برنامه یا رد آن می باشد. برنامه ارزیابی مخاطرات که به تصمیم گیری در خصوص تاثیر امنیتی برنامه های کاربردی تلفن همراه کمک می کند باید بر روی منابع، داده ها، شبکه و دستگاه های پردازشی سازمان ها انجام شود.
گام اول:
تعیین مجموعه ای از الزامات امنیتی منحصر به فرد برای سازمان با در نظر گرفتن معیارهای زیر

جهت مطالعه کامل سند به پیوست مراجعه نمائید

تاریخ انتشار سند: 1395/04/10