بایگانی مرکز اسناد

 برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – قانون اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه- قانون DCL00-J – بخش اول

برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – قانون اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه- قانون DCL00-J – بخش اول

دومین موضوعی که در برنامه نویسی امن با زبان جاوا مورد توجه قرار می‌گیرد مربوط به اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه است. در ادامه به اولین قانون (DCL00-J) ذیل این موضوع پرداخته خواهد شد.

جهت مطالعه کل سند به پیوست مراجعه نمائید

تاریخ انتشار سند: 1395/03/27